رتبه بندی شرکت های مشاور چیست؟

اخذ گرید مشاوران یا رتبه مشاوران مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان مدیریت برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود. شرکت­های مشاور از ۱ تا ۳ رتبه اخذ می کنند که ۳ پایین ترین و ۱ بالاترین رتبه است. برای رتبه بندی شرکت های مشاور، علاوه بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. سازمان مدریت و برنامه ریزی، گرید مشاوران را در پایه های “سه” ، ”دو” و ”یک” در هر تخصص و همچنین پایه نهایی در گروه های تخصصی، تعیین صلاحیت می نماید. هر مشاور می تواند با معرفی افراد واجد شرایط بر اساس ضوابط در تمامی تخصص ها و گروه های تخصصی و با تکرار تخصص احراز صلاحیت نماید.

انواع رتبه بندی مشاور

۱- گروه شهرسازی و معماری

۲- گروه راه و ترابری

۳- گروه مهندسی آب

۴- گروه مطالعات کشاورزان

۵- گروه انرژی

۶- گروه پست و مخابرات

۷- گروه صنعت

۸- گروه معدن

۹- گروه نفت و گاز

۱۰- گروه تخصص های مشترک

عوامل موثر بر تشخیص صلاحیت برای پایه سه به شرح زیر می باشد:

الف) نیروی انسانی متخصص طبق آیین نامه مشاوران (هر تخصص ۳ نفر کارشناس با سابقه واجد شرایط)

ب) ساختار مدیریتی

پ) امکانات پشتیبانی

عوامل موثر بر تشخیص صلاحیت برای پایه یک و دو به شرح زیر می باشد:

الف) نیروی انسانی متخصص (طبق آیین نامه مشاوران)

ب) کارهای انجام شده (تجربه کاری شرکت)

پ) ساختار مدیریتی

ت) امکانات پشتیبانی

شرکتهای متقاضی پایه یک حسب مورد بایستی علاوه بر کسب امتیاز تجربه کاری مورد نیاز، حداقل یک پروژه شاخص در زمینه طراحی پایه و یا تفصیلی داشته باشند . درصورت پائین تر بودن مبلغ پروژه معرفی شده، ملاک عمل تشخیص فنی امور نظام اجرایی طرحها خواهد بود.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۸۶-۳۲۲۱۶۶۶۰

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶