رتبه بندی خدماتی

رتبه بندی شرکت های  خدماتی یا صلاحیت اداره کار

رتبه بندی شرکت های خدماتی یا صلاحیت اداره کار

 

 

کلیات و تعاریف

ماده۱: شرکت های مشمول این دستورالعمل اشخاص حقوقی می باشند که انجام یک یا چند فعالیت از فعالیتهای موضوع ماده ۴ این دستورالعمل در اساسنامه آنان پیش بینی و در مراجع ذیصلاح به ثبت رسیده باشند.

ماده۲: منظور از رتبه، عددی است که توان اجرایی و مدیریتی شرکت را نشان می دهد کمترین عدد رتبه ۷ و بالاترین آن ا است که بر اساس عوامل مقرر به شرح این دستورالعمل تعیین می شود.

تبصره: در خصوص شرکتهای لغو صلاحیت شده (موضوع ماده ۱۱ فصل اول) رتبه شرکت در صورت تأیید مجدد صلاحیت با نظر کمیسیون استانی مجدداً بررسی می شود.

ماده۳: منظور از کد، نوع فعالیتی می باشد که در اساسنامه شرکت یک یا چند مورد از آن به صراحت پیش بینی شده باشد.

ماده۴: فعالیت های خدماتی و پشتیبانی مقرر در بند ۳ تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت/۳۴۶۱۳ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ هیأت محترم وزیران به شرح کدهای زیر تقسیم بندی می شوند.

کد۱: امور حمل و نقل: شامل رانندگی، و اداره امور نقلیه و موارد مشابه

کد۲: تعمیر و نگه داری: شامل تعمیر و نگهداری: شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری (به غیر از امور رایانه) خدمات فنی خودرو و موارد مشابه

کد۳: امور آشپزخانه و رستوران: شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه

کد۴: خدمات عمومی: شامل تنظیفات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه

کد۵: نگهداری و خدمات فضای سبز: شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه

کد۶: امور چاپ و تکثیر: شامل صحافی،حروف چینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه

کد ۷:امور بهره برداری ازتاسیسات و نظایر انها به موجب اساسنامه

ماده۵: بررسی مدارک و امتیازات مربوط به تعیین رتبه، مادام که ترتیب دیگری مقرر نشده است توسط کمیسیون های استانی (موضوع ماده ۱۰ فصل اول) انجام و تعیین رتبه صورت خواهد گرفت.

ماده۶: تعیین رتبه صرفاً در موضوعات پیش بینی شده در اساسنامه شرکت که مطابق با یک یا چند مورد از موارد مندرج در ماده ۴ این دستورالعمل باشد صورت می گیرد.

تبصره: پس از تعیین رتبه شرکت بر اساس فعالیت اصلی شرکت نمی تواند تا یکسال از تاریخ صدور رتبه تقاضای تجدید نظر در فعالیت اصلی خود و تعیین رتبه از این بابت نماید.

ماده۷: رتبه شرکت برای مدت ۳ سال از تاریخ تعیین آن دارای اعتبار است مگر آنکه به دلیل تغییر عوامل بنا به درخواست شرکت و یا ارزشیابی سالانه عملکرد شرکت و سایر موارد پیش بینی شده در این دستورالعمل مورد تجدید نظر قرار گیرد.

ماده ۸: صلاحیت شرکت هایی که تعیین رتبه می شوند با توجه به عملکرد آنان هر ۳ سال یکبار (ماده ۱۶ فصل اول) توسط کمیسیون استانی تعیین صلاحیت، مجدد مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص تمدید یا لغو رتبه آنان طبق ضوابط اتخاذ تصمیم می شود.

ماده۹: رتبه شرکت ها بر اساس عوامل زیر و امتیازات مکتسبه تعیین می شود.

۱)تحصیلات در شرکت (مدیر و اعضای هیأت مدیره) حداکثر ۲۰۰ امتیاز

۲) سوابق تجربی مدیر و اعضای هیأت مدیره شرکت: حداکثر ۱۰۰ امتیاز

۳) تعداد نیروی انسانی حداکثر ۳۰۰ امتیاز

۴) سابقه فعالیت مالی:حداکثر ۲۵۰ امتیاز

۵)کارکنان دفتر مرکزی شرکت: حداکثر ۱۰۰ امتیاز

۶)سابقه تأسیس شرکت: حداکثر ۱۰۰ امتیاز

۷) موقعیت اداری دفتر شرکت: حداکثر ۲۵۰ امتیاز

۸)تجهیزات و امکانات کار: حداکثر ۱۰۰ امتیاز(امتیاز مکمل)

( جمع کل حداکثر امتیازات ۱۴۰۰ امتیاز می باشد)

تبصره : معدل ارزشیابی عملکرد سالانه شرکت که توسط انجمن صنفی شرکتهای خدماتی محل فعالیت شرکت محاسبه می شود به عنوان ضریب عملکرد در جمع امتیازات ۱تا ۸ مؤثر می شود.

ماده۱۰: توزیع امتیازات

۱-۱۰: امتیازات تحصیلات مدیر و اعضای هیأت مدیره

(حداکثر امتیاز قابل محاسبه ۲۰۰ امتیاز)

الف- دکتری ۷۰ امتیاز

ب- فوق لیسانس ۵۵ امتیاز

ج- لیسانس ۴۵ امتیاز

د- فوق دیپلم ۳۵ امتیاز

ه- دیپلم ۲۵ امتیاز

تبصره: تحصیلات مدیر عامل و اعضا هیأت مدیره شرکت صرفاً در یک شرکت قابل محاسبه خواهد بود که انجمن های صنفی موظفند در بانک اطلاعاتی جامع خود این موضوع را کنترل نمایند.

رتبه بندی شرکت

ضریب ارزش تحصیلی:

در مورد شرکت هایی که صرفاً در یکی از موارد مندرج در ماده ۴ فعالیت داشته و متقاضی تعیین رتبه در همان فعالیت شود، بر حسب آنکه رشته تحصیلی مدیر و اعضای هیأت مدیره آنان مرتبط با نوع فعالیت باشد در صورت مرتبط و نیمه مرتبط بودن تحصیلات هر یک از آنان به شرح جدول شماره ۱ در امتیاز تحصیل ضرب می شود.

تبصره ۱ – کمیته عالی رتبه بندی که اعضای آن در ماده ۱۲ فصل اول ذکر گردیده است میتوانند بنا به تقاضای هر یک از اعضاء در خصوص رشته های ذکر نشده و یا جدید تحصیلی و چگونگی مرتبط یا نیمه مرتبط آن اظهار نظر کنند

تبصره ۲ – مدارک اخذ شده در خارج از کشور که دارای ترجمه رسمی (قوه قضاییه)باشد همانند مدارک داخلی لحاظ خواهد شد.

نحوه محاسبه امتیاز تحصیلات:

امتیازات مؤثر مدرک تحصیلی برای مدیر عامل و اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود.

در مورد شرکت هایی که مشمول تبصره این بند نیستند، ضریب ارزش تحصیلی در فرمول فوق معادل یک می باشد.

۲-۱۰: سوابق تجربی مدیر عامل و اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت

(حداکثر امتیاز قابل محاسبه ۱۰۰ امتیاز)

الف:به ازا هر سال سابقه تجربی مرتبط با فعالیت اعم از آنکه داخل یا خارج از شرکت ،طی شده باشد به شرط احراز و تشخیص کمیته های تعیین رتبه برای مدیر عامل معادل ۲ امتیاز و برای اعضای اصلی هیات مدیره ۱ /یک امتیاز محاسبه می شود .

تبصره :سوابق تجربی اعضای هئیت مدیره شرکت صرفاً در یک شرکت قابل مقایسه خواهد بود.

انجمن های صنفی موظفند در بانک اطالاعاتی جامع خود این موضوع را کنترل نمایند.

ب: سوابق غیر مرتبط در صورتیکه در رده های مدیریتی طی شده باشد نیز به ترتیب فوق قابل محاسبه اند .

احراز سابقه صرفاً با ارائه گواهی معتبر از دستگاههای دولتی و نهادها یا گواهی معتبر و تأیید پرداخت حق بیمه (درمورد اشتغال در بخش خصوصی )صورت میگیرد.

امتیاز سوابق تجربی موضوع این بند از مجموع امتیازات افراد مشمول آن به دست می آید.

۳-۱۰: تعداد نیروی انسانی (حداکثر امتیاز قابل محاسبه ۳۰۰امتیاز )

منظور از تعداد نیروی انسانی ،تعدادنفراتی است که در ۴ سال منتهی به تاریخ تقاضای رتبه بندی مشاغل شرکت استخدام و در طرح طبقه بندی مشاغل شرکت منظور شده باشند و. به ازا هر ۱۰ نفر نیروی انسانی در سال یک امتیاز محاسبه می شود ). احرازتعداد نیروی انسانی در ۴ سال منتهی به تاریخ تقاضای رتبه به ارائه تصویر فرم خلاصه اطلاعات طرح طبقه بندی مشاغل شرکت که قبلا به تأیید اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استانها منطبق با لیست بیمه که به مهر تأمین اجتماعی ممهورمی باشد صورت می گیرد و برای شرکت هایی که طرح طبقه بندی آنها ممهوربه مهر اداره کل تعاون کار استان نباشد تائید کارفرمای مادر مبنی بر تطبیق پرداختیها به کارگران با طرح طبقه بندی مشاغل مبنا قرار خواهد گرفت.

تبصره ۱:شرکتهایی که بنا به هر عللی در چهار سال منتهی به تقاضای رتبه بندی کم فعال و یا غیر فعال شده اند مشروط به آنکه اکثریت سهامداران شرکت تغییر نکرده باشند مبنای محاسبه سوابق گذشته بنا به تشخیص کمیسیون تعیین صلاحیت انجمن تصمیم گیری خواهد شد .

تبصره ۱:معدل ارزشیابی عملکرد سالانه شرکت که توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل فعالیت شرکت محاسبه می شود به عنوان ضریب عملکرد در جمع امتیازات ۱ تا ۸ موثر واقع می شود.

تبصره۲: امتیاز فوق یکساله بودن و تمام وقت بودن مدت قراردادهای کار تعیین می شود کمیسیون استانی تعیین صلاحیت می تواند در مورد شرکت هایی که قرارداد کار کمتر از یکسال یا غیر تمام وقت دارند، این امتیاز را تعدیل کند.

۴-۱۰: سابقه فعالیت مالی (حداکثر امتیاز قابل محاسبه ۲۵۰ امتیاز) امتیاز سابقه فعالیت مالی بر حسب مبلغ کار بر اساس پیمان های منعقده انجام شده چهار سال منتهی به تاریخ تقاضا برای تعیین رتبه و به ازا هر بیست میلیون ریال در سال معادل یک امتیاز محاسبه می شود(هر دو میلیون ریال ۱/ امتیاز و کسر دو میلیون ریال محاسب نمی شود) تبصره های یک و ۲ ماده ۱۰ اعمال می شود.

سابقه عبارت است از فعالیت های انجام شده و فعالیت های در دست اجرا بر اساس قرارداد های پیمانکاری در زمینه رشته فعالیت های مندرج در ماده ۴ این دستورالعمل.

تبصره۱ : قراردادهای در دست اجرا که هنوز مدت آنها منقضی نشده تا پایان قرارداد و حداکثر تا پایان سالی که رتبه در آن سال تعیین می شود لحاظ می شوند مشروط بر آنکه در مورد کارکنان موضوع قرارداد طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده باشد.

تبصره۲ : با توجه به افزایشات مزدی، تورم و … این مبلغ با نظر اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمات افزایش می یابد.

تبصره ۳ : معدل میانگین حساب های بانکی شرکت بر اساس اصل این ماده محاسبه می گردد.

 

ثبت نارین ارائه دهنده خدمات رتبه بندی شرکت های خدماتی،پیمانکاری و مشاور

تهران : ۸۸۲۳۱۰۰۲ – ۰۹۱۰۴۶۲۳۳۶۶

اراک : ۳۲۲۱۶۶۶۰ – ۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

رتبه بندی شرکت